cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

General Discussions

remowe14
Journeyman III

leptobumun ekranının ustunde ve altında yatay beyaz cızgıler cıkıyor ve ekran tıtrıyor

leptobumun ekranının ustunde ve altında yatay beyaz cızgıler cıkıyor ve ekran tıtrıyor

0 Likes
0 Replies