nsaito9628

Can I display on 6 monitors with Ubuntu 20.04 and 6-port RX5700XT graphics board?

Discussion created by nsaito9628 on Jul 27, 2020
Ubunto~u 20. 04 To 6 pōto RX 5700 XT gurafikkubōdo de 6-mai no monitā ni hyōji dekimasu ka Radeon RX 5700 XT Taichi no yūzādesu. Windows 10de wa Adrenalin 2020 edishon 20. 4. 2 O insutōru shite 6 monitā ni hyōji shite imasuga, ubunto~u 20. 04De wa Radeon ™ sofutōea fō rinakkusu ® doraiba fō ubunto~u 20. 04 20. 20 O insutōru shite mo 4-mai no monitā ni shika hyōji dekimasen. Ubunto~u 20. 04 De 6 monitā ni hyōji suru tame no doraibā URL matawa hyōji sa seru tejun o oshietekudasai. Go kyōji yoroshikuonegaītashimasu.
さらに表示
319/5000
Can I display on 6 monitors with Ubuntu 20.04 and 6-port RX5700XT graphics board?

I am a user of Radeon RX 5700 XT Taichi.
In windows10, Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 is installed and displayed on 6 monitors, but in Ubuntu 20.04, even if Radeon™ Software for Linux® Driver for Ubuntu 20.04 20.20 is installed, it can be displayed on only 4 monitors.

Please tell me the driver URL for displaying on 6 monitors in Ubuntu 20.04 or the procedure to display it.

Thank you for your teaching.

Outcomes