AnsweredAssumed Answered

leptobumun ekranının ustunde ve altında yatay beyaz cızgıler cıkıyor ve ekran tıtrıyor

Question asked by remowe14 on Jan 2, 2018

leptobumun ekranının ustunde ve altında yatay beyaz cızgıler cıkıyor ve ekran tıtrıyor

Outcomes