AnsweredAssumed Answered

radeon r7 360 - amdxc64.dll error

Question asked by poluz on Jul 22, 2016
Latest reply on Jul 25, 2016 by poluz

hello,

i've got new card radeon r7 360 and installed latest drivers version 16.7.3

starting on windows 10 application Forza Motorsport 6 Apex i'v got error, in event log there is :

 

Nazwa aplikacji powodującej błąd: ForzaMotorsportApex.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x5785e3fc

Nazwa modułu powodującego błąd: amdxc64.dll, wersja: 8.18.10.128, sygnatura czasowa: 0x577ff6e9

Kod wyjątku: 0xc000001d

Przesunięcie błędu: 0x000000000001712f

Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x54cc

Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d1e37965c92e1c

Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ApexPG_1.3.12.0_x64__8wekyb3d8bbwe\ForzaMotorsportApex.exe

Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\WINDOWS\SYSTEM32\amdxc64.dll

Identyfikator raportu: f9573c76-65d7-4a6f-a7c6-7a9c20bfa04d

Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.ApexPG_1.3.12.0_x64__8wekyb3d8bbwe

Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd: forzamotorsportapex

 

same error in other applications :

Nazwa aplikacji powodującej błąd: IGOProxy.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x5750ddfc

Nazwa modułu powodującego błąd: amdxc32.dll, wersja: 8.18.10.128, sygnatura czasowa: 0x577ff65d

Kod wyjątku: 0xc000001d

Przesunięcie błędu: 0x000146ef

Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xc46c

Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d1e388dc120206

Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\Origin\IGOProxy.exe

Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\WINDOWS\SYSTEM32\amdxc32.dll

Identyfikator raportu: 8e390004-3387-438d-afa2-50abc8dbdb0d

 

Nazwa aplikacji powodującej błąd: plays_ep64.exe, wersja: 1.0.0.1, sygnatura czasowa: 0x579011ab

Nazwa modułu powodującego błąd: amdxc64.dll, wersja: 8.18.10.128, sygnatura czasowa: 0x577ff6e9

Kod wyjątku: 0xc000001d

Przesunięcie błędu: 0x000000000001712f

Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xaed8

Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d1e384a4038b1b

Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\PROGRA~2\RAPTRI~1\PlaysTV\plays_ep64.exe

Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\WINDOWS\SYSTEM32\amdxc64.dll

Identyfikator raportu: 368333df-5e1d-4501-8627-8bb82bdd4d86

 

 

 

 

Outcomes