AnsweredAssumed Answered

ekran trzęsie się

Question asked by wojtek1210 on Jan 3, 2016
Latest reply on Jan 4, 2016 by wojtek1210

dlaczego podczas grania w gry assassin's creed ekran trzęsie się uniemożliwiając gre

Outcomes