AnsweredAssumed Answered

jak zarejestrować karte graficzną

Question asked by tangua40 on Nov 29, 2015

Nie wiem jak zarejestrowa moją karte graficzną

Outcomes