cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Drivers & Software

2strix
Adept II

Black screens with AMD VII video card

נהגי AMD חרא!
בכל פעם בעיה אחרת עם
מתקני הנהג , עדכון בום ההריסה.
למה?!?
זה יכול היה להיות כל כך טוב במה שהם עושים עם זה המוצרים האיכותיים שנמשכים שנים או אם עיבוד הכוח בהם במשחקי 4K ULTRA וכן הלאה.
עד כה הפעלתי את UNDERVOLT בכרטיס הגרפי שלי ועבדתי מצוין.
בחודשיים האחרונים היו להם 3 נהגים שהורסים הכל!
בכל פעם שקריסת מערכת (המסך השחור מאתחל את המחשב)
חשוב לציין שבמהלך המסך השחור המוזיקה ממשיכה לשחק את המשחק!
אפילו בלי UNDER הוא קורס, AMD! קח ידיים והפסיק להרוס את מה שאתה מתקן !!!!!!!!

0 Likes
0 Replies