AnsweredAssumed Answered

Jak wyłączyć automatyczną aktualizacje sterownika Catalyst Control Center?

Question asked by laxygen100 on Jul 1, 2016
Latest reply on Jul 1, 2016 by laxygen100

Jak wyłączyć automatyczną aktualizacje sterownika Catalyst Control Center? - Po aktualizacji do najnowszej wersji występuje u mnie pospolity błąd: "Sterownik ekranu przestał działać (...)".

Outcomes